1396/8/10
اکنون، در چهار جهت حرم مطهر، چهار «بَست» قرار دارد:غرب: «بست شيخ طوسی» يا «بست بالاخيابان/ بست بالا/ بست عُليا» که خيابان شيرازی را با   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.