1396/7/15
بد نيست بدانيم که مضجَع منوّر حضرت رضا(ع) با کفِ فعلی اطرف ضريح مطهر هم‌سَطح نيست، بلکه پايين‌تر از آن قرار دارد.دليلش هم اين است که در ابتدای دفن پيکر حضرت در   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.