1396/6/5
1 ـ امام باقر(ع)، از جدّش، از اميرالمؤمنين(ع) نقل کرده است که پيامبر(ص) فرمود:پارهاى از پيکر من در خراسان دفن خواهد شد، هر گرفتارى که او را زيارت کند، خدا ناراحتى او را برطرف   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.